+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie średniego personelu do spraw biznesu i administracji

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 11.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto średniego personelu do spraw biznesu i administracji. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Średni personel do spraw finansowych,
  • Agenci i pośrednicy handlowi,
  • Pośrednicy usług biznesowych,
  • Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani,
  • Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

34  PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI

341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych

3411 Dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni
341101 Dealer aktywów finansowych
341102 Doradca inwestycyjny
341103 Makler papierów wartościowych
341190 Pozostali dealerzy i maklerzy aktywów finansowych i pokrewni

3412 Pośrednicy ubezpieczeniowi
341201 Agent ubezpieczeniowy
341202 Broker reasekuracyjny
341203 Broker ubezpieczeniowy
341290 Pozostali pośrednicy ubezpieczeniowi

3414 Organizatorzy turystyki i pokrewni
341401 Organizator obsługi turystycznej (zawód szkolny: Technik obsługi turystycznej)
341402 Organizator usług kateringowych
341403 Organizator usług gastronomicznych (zawód szkolny: Technik organizacji usług gastronomicznych)
341404 Organizator usług hotelarskich (zawód szkolny: Technik hotelarstwa)
341490 Pozostali organizatorzy turystyki i pokrewni

3415 Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)
341501 Handlowiec (zawód szkolny: Technik handlowiec)
341502 Organizator obsługi sprzedaży internetowej
341503 Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny)
341504 Telemarketer
341590 Pozostali agenci do spraw sprzedaży (handlowcy)

3416 Zaopatrzeniowcy
341601 Zaopatrzeniowiec

3417 Rzeczoznawcy, taksatorzy i licytatorzy
341701 Licytator
341702 Rzeczoznawca
341703 Taksator

3419 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani
341901 Asystent bankowości
341902 Asystent ekonomiczny* (zawód szkolny: Technik ekonomista)
341903 Organizator agrobiznesu* (zawód szkolny: Technik agrobiznesu)
341904 Asystent do spraw wydawniczych
341990 Pozostali pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani

342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi

3421 Pośrednicy handlowi
342101 Makler giełd towarowych
342102 Makler morski
342190 Pozostali pośrednicy handlowi

3422 Spedytorzy i pokrewni
342201 Agent celny
342202 Agent klarujący
342203 Eksploatator portu (zawód szkolny: Technik eksploatacji portów i terminali)
342204 Spedytor (zawód szkolny: Technik spedytor)
342205 Technik logistyk
342290 Pozostali spedytorzy i pokrewni

3423 Pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy
342301 Pośrednik pracy
342390 Pozostali pracownicy do spraw zatrudnienia i pośrednictwa pracy

3429 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani
342901 Agent reklamowy (zawód szkolny: Technik organizacji reklamy)
342902 Agent usług artystycznych
342903 Organizator imprez sportowych
342904 Organizator widowni
342990 Pozostali agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi gdzie indziej niesklasyfikowani

343 Średni personel biurowy

3431 Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni
343101 Pracownik administracyjny (zawód szkolny: Technik administracji)
343102 Sekretarka medyczna
343103 Sekretarka notarialna
343104 Sekretarz asystent
343105 Sekretarz biura zarządu
343106 Sekretarz konsularny
343107 Sekretarz sądowy
343190 Pozostali pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni

3432 Księgowi
343201 Księgowy (samodzielny)

344 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni

3441 Funkcjonariusze celni i ochrony granic
344101 Funkcjonariusz celny
344102 Funkcjonariusz straży granicznej

3442 Urzędnicy do spraw podatków
344201 Kontroler rozliczeń podatkowych
344202 Rewident kontroli skarbowej
344203 Urzędnik podatkowy
344290 Pozostali urzędnicy do spraw podatków

3443 Urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków
344301 Urzędnik ubezpieczeń społecznych
344390 Pozostali urzędnicy do spraw przyznawania zasiłków

3444 Urzędnicy organów udzielających licencji
344401 Urzędnik do spraw imigracji
344402 Urzędnik do spraw licencji
344403 Urzędnik do spraw paszportów
344490 Pozostali urzędnicy organów udzielających licencji

3449 Urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
344901 Inspektor kontroli handlu i usług
344990 Pozostali urzędnicy do spraw podatków, ceł i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

345 Policjanci, funkcjonariusze Służby Więziennej i ochrony państwa

3451 Policjanci
345101 Policjant służby kryminalnej
345102 Policjant służby prewencji
345103 Policjant służby wspomagającej
345190 Pozostali policjanci

3452 Funkcjonariusze ochrony państwa
345201 Funkcjonariusz ochrony państwa

3453 Funkcjonariusze Służby Więziennej
345301 Funkcjonariusz służby ochrony
345302 Funkcjonariusz służby penitencjarnej
345390 Pozostali funkcjonariusze Służby Więziennej

346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

3461 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej
346101 Asystent osoby niepełnosprawnej
346102 Opiekun w domu pomocy społecznej
346103 Opiekunka środowiskowa
346104 Pracownik socjalny
346190 Pozostali pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.