+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie średniego personelu technicznego i nauk ścisłych

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 11.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto średniego personelu technicznego i nauk ścisłych. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Technicy nauk fizycznych i technicznych,
  • Mistrzowie produkcji w górnictwie, przemyśle przetwórczym i budownictwie,
  • Kontrolerzy (sterowniczy) procesów przemysłowych,
  • Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności,
  • Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008 i 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

3  TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL

31  ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY

311 Technicy

3111 Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
311101 Laborant chemiczny
311102 Probierz
311103 Technik analityk
311104 Technik geodeta
311105 Technik geofizyk
311106 Technik geolog
311107 Technik hydrolog
311108 Technik meteorolog
311109 Technik metrolog
311190 Pozostali technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni

3112 Technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni
311201 Kosztorysant budowlany
311202 Laborant budowlany
311203 Technik architekt
311204 Technik budownictwa
311205 Technik budownictwa wodnego
311206 Technik drogownictwa
311207 Technik dróg i mostów kolejowych
311208 Technik inżynierii środowiska i melioracji
311209 Technik ochrony środowiska
311210 Technik urządzeń sanitarnych
311290 Pozostali technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni

3113 Technicy elektrycy
311301 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
311302 Technik elektryk
311303 Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
311304 Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
311390 Pozostali technicy elektrycy

3114 Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni
311401 Technik elektronik
311402 Technik telekomunikacji
311403 Technik mechatronik
311490 Pozostali technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni

3115 Technicy mechanicy
311501 Technik budownictwa okrętowego
311502 Technik mechanik
311503 Technik mechanizacji rolnictwa
311590 Pozostali technicy mechanicy

3116 Technicy technologii chemicznej i pokrewni
311601 Technik papiernictwa
311602 Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
311603 Technik technologii chemicznej
311604 Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
311690 Pozostali technicy technologii chemicznej i pokrewni

3117 Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni
311701 Technik górnictwa odkrywkowego
311702 Technik górnictwa otworowego
311703 Technik górnictwa podziemnego
311704 Technik hutnik
311705 Technik odlewnik
311706 Technik wiertnik
311790 Pozostali technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni

3118 Kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni
311801 Grafik komputerowy
311802 Kreślarz techniczny
311803 Rysownik geodezyjny
311804 Rysownik kartograficzny
311890 Pozostali kreślarze, graficy komputerowi i pokrewni

3119 Technicy gdzie indziej niesklasyfikowani
311901 Cechowniczy
311902 Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
311903 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
311904 Technik garbarz
311905 Technik instrumentów muzycznych
311906 Technik normowania pracy
311907 Technik obuwnik
311908 Technik organizacji produkcji
311909 Technik poligraf
311910 Technik technologii ceramicznej
311911 Technik technologii drewna
311912 Technik technologii materiałów budowlanych
311913 Technik technologii odzieży
311914 Technik technologii szkła
311915 Technik technologii wyrobów skórzanych
311916 Technik transportu kolejowego
311917 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
311918 Technik włókiennik
311919 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311990 Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani

312 Techniczny personel obsługi komputerów i pokrewni

3121 Technicy informatycy
312101 Konserwator systemów komputerowych i sieci
312102 Technik informatyk
312190 Pozostali technicy informatycy

3122 Operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni
312201 Operator sprzętu komputerowego
312202 Technik teleinformatyk
312290 Pozostali operatorzy sprzętu komputerowego i pokrewni

3123 Kontrolerzy robotów przemysłowych
312301 Kontroler robotów przemysłowych

313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego

3131 Fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku
313101 Asystent operatora obrazu
313102 Asystent techniczny realizatora dźwięku
313103 Asystent techniczny realizatora programu
313104 Fotograf
313105 Fotoreporter
313106 Fototechnik
313107 Mikser dźwięku
313108 Mikser obrazu
313109 Montażysta dźwięku
313110 Montażysta obrazu
313111 Operator dźwięku
313112 Operator kamery
313113 Realizator dźwięku
313114 Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
313115 Realizator rekonstrukcji dźwięku
313116 Realizator światła
313118 Technik urządzeń audiowizualnych
313119 Fotosista
313120 Imitator efektów dźwiękowych
313121 Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
313122 Oświetlacz filmowy
313123 Technik dźwięku (zawód szkolny: Asystent operatora dźwięku)
313190 Pozostali fotografowie i operatorzy urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku

3132 Operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
313201 Kinooperator
313202 Operator radiotelegrafu i radiotelefonu
313203 Operator urządzeń telewizji kablowej
313204 Operator urządzeń radiokomunikacyjnych
313205 Operator urządzeń transmisyjnych radiowych
313206 Operator urządzeń transmisyjnych telewizyjnych
313290 Pozostali operatorzy urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych

3133 Operatorzy obiektów jądrowych
313301 Operator reaktora

314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa

3141 Pracownicy służb technicznych żeglugi
314101 Mechanik żeglugi śródlądowej
314102 Oficer elektroautomatyk okrętowy
314103 Oficer mechanik statku morskiego
314104 Technik mechanik okrętowy
314190 Pozostali pracownicy służb technicznych żeglugi

3142 Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni
314201 Bosman
314202 Inspektor bezpieczeństwa żeglugi
314204 Kapitan portu morskiego
314205 Kapitan statku morskiego
314206 Kierownik statku w żegludze śródlądowej
314207 Oficer pokładowy
314208 Pilot morski
314209 Pilot żeglugi śródlądowej
314210 Szyper
314211 Technik nawigator morski
314212 Technik rybołówstwa morskiego
314213 Technik żeglugi śródlądowej
314290 Pozostali oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni

3143 Piloci statków powietrznych i pokrewni
314301 Mechanik pokładowy
314302 Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego
314303 Nawigator
314304 Obserwator pokładowy prób w locie
314305 Operator pokładowych urządzeń specjalnych
314306 Pilot doświadczalny
314307 Pilot samolotowy (zawodowy, liniowy)
314308 Pilot śmigłowcowy (zawodowy, liniowy)
314309 Pilot wiatrakowcowy (zawodowy, liniowy)
314310 Radiooperator pokładowy
314311 Skoczek spadochronowy doświadczalny
314312 Technik awionik
314313 Technik mechanik lotniczy
314314 Operator tankowania statków powietrznych
314390 Pozostali piloci statków powietrznych i pokrewni

3144 Kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni
314401 Dyspozytor lotniczy
314402 Informator służby informacji powietrznej
314403 Kontroler ruchu lotniczego
314404 Pracownik operacyjny służb ruchu lotniczego
314490 Pozostali kontrolerzy ruchu lotniczego i pokrewni

3145 Technicy urządzeń ruchu lotniczego
314501 Technik urządzeń ruchu lotniczego

3146 Instruktorzy lotniczy
314601 Instruktor ruchu lotniczego
314602 Pilot balonu wolnego - instruktor
314603 Pilot samolotowy - instruktor
314604 Pilot szybowcowy - instruktor
314605 Pilot śmigłowcowy - instruktor
314606 Pilot wiatrakowcowy - instruktor
314607 Skoczek spadochronowy - instruktor
314690 Pozostali instruktorzy lotniczy

315 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości

3151 Inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni
315101 Inspektor budowlany
315102 Inspektor do spraw obrony cywilnej
315103 Inspektor ochrony przeciwpożarowej
315104 Technik pożarnictwa
315105 Inspektor budowy dróg
315106 Inspektor budowy mostów
315190 Pozostali inspektorzy budowlani, przeciwpożarowi i pokrewni

3152 Inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni
315201 Diagnosta samochodowy
315202 Inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy (zawód szkolny: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy)
315203 Inspektor ochrony radiologicznej
315204 Inspektor ochrony środowiska
315205 Inspektor transportu drogowego
315206 Kontroler jakości wyrobów - artykuły przemysłowe
315207 Kontroler jakości wyrobów - artykuły spożywcze
315208 Kontroler produkcji
315209 Kontroler stanu technicznego pojazdów
315210 Technik dozymetrysta promieniowania jonizującego
315290 Pozostali inspektorzy bezpieczeństwa pracy, kontrolerzy jakości wyrobów i pokrewni

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.