+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Regulamin

Regulamin serwisu www.dane-i-analizy.pl

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Ośrodek Analiz Uniwersyteckich sp. z o.o. (zwanego dalej: Administratorem) usług elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej pod adresem: www.dane-i-analizy.pl (zwanej dalej: Serwisem).

2. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2) Administrator – operator, dzierżawca lub właściciel Serwisu www.dane-i-analizy.pl

3) Usługi - świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem www.dane-i-analizy.pl, a także usługi świadczone przez Usługodawców zewnętrznych.

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Użytkownik, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Serwisie, wyraża zgodę na treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści celowo wprowadzających w błąd oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

 

§ 2

 1. Serwis został wykonany i zaprojektowany w sposób zgodny z przepisami zawartymi w następujących aktach prawnych:
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • art. 2 oraz rozdział 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, uwzgl. zmiany z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.)
 1. Serwis wykorzystuje protokół sieciowy SSL - (ang. Secure Socket Layer), pozwalający na szyfrowanie przesyłanych danych, standard bezpieczeństwa sieciowego.

 

§ 3

 1. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie i złożenie przez Użytkownika zamówienia na Usługę, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji z oraz jakości świadczonych Usług, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Usługodawcy.
 3. Administrator portalu gromadzi dane osobowe a  wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną działalnością są chronione.  Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu, poprawienia  i usunięcia swoich danych oraz wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją portalu.
 4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania i usuwania.

§ 4

 1. Użytkownik, który zawarł umowę na odpłatne świadczenie usług oferowanych w Serwisie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres reklamacje@dane-i-analizy.pl
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do tego, że Użytkownik rozpoczął korzystanie z dostępu on-line (moment rozpoczęcia realizacji umowy) lub pobrał zakupione materiały z serwerów Administratora na dowolne Urządzenie wskazane przez Użytkownika, w celu ich korzystania off-line.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności, wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział 2


Usługa dostępu płatnego świadczona za pośrednictwem witryny internetowej

§ 5

Korzystając z usług płatnych, użytkownik potwierdza, że starannie zapoznał się z ich opisem, zrozumiał jego znaczenie i akceptuje zakres oferowanych materiałów lub usługi.

§ 6

Serwis internetowy umożliwia skorzystanie z odpłatnego dostępu do danych i analiz oraz ekspertyz zleconych. Udostępnienie usługi możliwe jest po jej opłaceniu. Opłacenie usługi następuje poprzez :

 • system płatności elektronicznych
 • Przelew na konto
 • SMS.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

§ 7

Dostęp do zasobów portalu nastąpi najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zarejestrowania przez system informatyczny dokonania opłaty. W czasie weekendu dostęp nastąpi najpóźniej w terminie 72 godzin. Z przyczyn niezależnych od administratora termin realizacji może ulec wydłużeniu.


§ 8

1.Zasoby i zawartość Serwisu, zawartość baz danych i materiały dostępne w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi zawarło stosowne umowy i są chronione przez przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, wymaga powołania się na źródło.

3.Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Serwisu wymaga zgody Administratora.

4.Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

5.Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.

 

Rozdział 3


Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 8

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.dane-i-analizy.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania danych i informacji zawartych w serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania danych i informacji zawartych w serwisie.
 4. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      szkody poniesione przez Użytkownika lub wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Usług przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b)      szkody powstałe w wyniku braku ciągłości w dostarczaniu Usług na skutek okoliczności niezależnych od Administratora;

c)      utratę przez Użytkownika danych będących wynikiem działań lub okoliczności niezależnych od Administratora;

d)     skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji znajdujących się na serwerach administrowanych przez osoby trzecie, do których odsyłają niektóre z linków umieszczonych w Serwisie bądź tych, na których są umieszczone linki odsyłające do Serwisu.

Rozdział 4


Postępowanie reklamacyjne

§ 9

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów portalu powinny być zgłaszane, po uprzednim zapoznaniu się z procedurą reklamacji, wyłącznie pisemnie (poczta, kurier).
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Użytkownika.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.
  Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Użytkownika podany podczas procesu reklamacji.

 

Rozdział 5


Postanowienia końcowe

§ 10

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw

§ 12

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie www.dane-i-analizy.pl.