+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
wybierz zagadnienie
wpisz interesujące cię słowo kluczowe lub sklorzystaj z wyszukiwarki kategorii.
zobacz raport
przeglądaj tysiące raportów z kilkudziesięciu dziedzin.

Wynagrodzenie średniego personelu do spraw zdrowia

Kategorie: Wynagrodzenia
Tagi: wynagrodzenia
Okres: 2002 - 2010
Lokalizacja: Polska
Data publikacji: 11.03.2013
Forma publikacji: Instant Atlas Informacja
InstantAtlas służy do wizualizacji i raportowania danych statystycznych, opartych na geolokalizacji. Narzędzie to używane jest przez profesjonalistów: analityków, badaczy i statystyków.
Średnia ocena:

Prezentowany raport przedstawia zestawienia danych na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto średniego personelu do spraw zdrowia. W raporcie uwzględniono następujące główne grupy zawodów i specjalności:

  • Technicy medyczni i farmaceutyczni,
  • Dietetycy i żywieniowcy,
  • Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii,
  • Technicy weterynarii,
  • Inny średni  personel do spraw zdrowia.


Raport wykonano w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik 2002, 2004, 2006, 2008 i 2010 roku). Wszystkie dane przedstawione są w podziale na województwa, dla ogólnej populacji oraz z uwzględnieniem płci.

 

Podziału dokonano na podstawie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Klasyfikacja jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem nazw zawodów i specjalności (zajęć) występujących na rynku pracy i stanowiących źródło dochodów. Zawód definiowany jest jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Specjalność pojawia się w wyniku podziału pracy w ramach zawodu. Polska Klasyfikacja zawodów i specjalności jest metodologicznie oparta na  Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO (ang. International Standard of Classification of Occuaptions).

 

Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku przedstawione w raporcie zestawienia zawodów zawierają poszczególne grupy:

32  ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA

321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych


3211 Technicy analityki medycznej
321101 Technik analityki medycznej

3212 Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni
321201 Laborant nasiennictwa
321202 Technik architektury krajobrazu
321203 Technik hodowca koni
321204 Technik hodowca zwierząt
321205 Technik leśnik
321206 Technik ogrodnik
321207 Technik pszczelarz
321208 Technik rolnik
321209 Technik rybactwa śródlądowego
321290 Pozostali technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni

3213 Technicy technologii żywności (zawód szkolny: Technik technologii żywności - obejmuje grupę elementarną 3213)
321301 Technik technologii żywności - cukrownictwo
321302 Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza
321303 Technik technologii żywności - produkcja koncentratów spożywczych
321304 Technik technologii żywności - produkcja piekarsko-ciastkarska
321305 Technik technologii żywności - przechowalnictwo chłodnicze i technologia mrożonej żywności
321306 Technik technologii żywności - przetwórstwo fermentacyjne
321307 Technik technologii żywności - przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
321308 Technik technologii żywności - przetwórstwo mięsne
321309 Technik technologii żywności - przetwórstwo mleczarskie
321310 Technik technologii żywności - przetwórstwo owocowo-warzywne
321311 Technik technologii żywności - przetwórstwo rybne
321312 Technik technologii żywności - przetwórstwo surowców olejarskich
321313 Technik technologii żywności - przetwórstwo zbożowe
321314 Technik technologii żywności - przetwórstwo ziemniaczane
321390 Pozostali technicy technologii żywności

3214 Dietetycy i żywieniowcy
321401 Dietetyk
321402 Technik żywienia i gospodarstwa domowego

322 Średni personel ochrony zdrowia

3221 Higieniści
322101 Higienistka szkolna
322102 Instruktor higieny
322190 Pozostali higieniści

3222 Optycy
322201 Optyk okularowy (zawód szkolny: Technik optyk)

3223 Asystenci i technicy dentystyczni
322301 Asystentka stomatologiczna
322302 Higienistka stomatologiczna
322303 Technik dentystyczny

3224 Fizjoterapeuci i pokrewni
322401 Masażysta (zawód szkolny: Technik masażysta)
322402 Technik fizjoterapii
322403 Technik ortopeda
322404 Terapeuta zajęciowy
322490 Pozostali fizjoterapeuci i pokrewni

3225 Asystenci weterynaryjni
322501 Kontroler higieny mięsa
322502 Laborant weterynaryjny
322503 Technik weterynarii
322504 Weterynaryjny kontroler sanitarny
322590 Pozostali asystenci weterynaryjni

3226 Technicy farmaceutyczni
322601 Technik farmaceutyczny

3227 Operatorzy aparatury medycznej
322701 Operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
322702 Perfuzjonista
322703 Technik elektroniki medycznej
322704 Technik elektroradiolog
322790 Pozostali operatorzy aparatury medycznej

3229 Średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany
322901 Felczer
322902 Instruktor terapii uzależnień
322903 Ortoptystka
322904 Protetyk słuchu
322905 Ratownik medyczny
322990 Pozostały średni personel ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany

Komentarze
Zaloguj się, aby móc dodawać komentarze.